This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ihmisenä kasvaminen

Sisältöalue

 

Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä.

Tavoitteet

Oppilas oppii

  • ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan
  • arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 
  • tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle
  • tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana
  • toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä.

Keskeiset sisällöt

Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä

  • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo
  • esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta
  • opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen
  • toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja.

             (OPH)

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username