This is a free Purot.net wiki
  • View:

Viestintä - ja mediataito sekä viestintä- ja mediaosaaminen

Sisältöalue

Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintä- ja mediaosaaminen antaa taas opiskelijalle viestien tulkinta- ja vastaanottotaitoja: hän oppii mediakriittisyyttä valinnoissa ja mediatekstien tulkinnoissa sekä kuluttajan tarvitsemia yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja. (OPH)

 

Tietoyhteiskunnan etiikkaa

  • : yksityisyyden suoja
  • tekijänoikeudet
  • nettikiusaaminen
  • anonymiteetti

Tiedon hankinta- ja hallintataidot

Liikkuvan kuvan käyttö https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/26957/978-951-39-4270-0.pdf?sequence=1

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username